Zima

 
     

           
     

OBVESTILA ČLANSTVU


PREVZEM JAVORJEV IN MEDENI ZAJTRK V VRTCIH

 
Spoštovani čebelarji!

 

Vabimo vas, da prevzamete sadike gorskega javorja (medovito drevo), ki smo jih prejeli od Čebelarske zveze Slovenije.

Prevzem sadik bo v torek, 16. novembra 2010, od 16.00 do 18.00 ure., pri gasilskem domu na Dolžu.
Pokličete lahko tudi na telefonsko številko: 041 940 606.

Prosimo, da javorje prevzamete, sicer jih bomo razdelili ostalim čebelarjem.

 
Ker tudi letos poteka dobrodelna akcija MEDENI ZAJTRK V VSEH SLOVENSKIH VRTCIH, vas prosimo, da ob prevzemu sadik prinesete in oddate kozarec medu.

Za dolenjske vrtce potrebujemo okoli 90 kozarcev medu, ki naj bodo opremljeni z nalepko in prilepko, da bo razvidno, kdo je podaril med.

Vaš prispevek v tej akciji bo pripomogel k navajanju najmlajših na zdravo prehrano in njihovemu ozaveščanju o pomenu čebel za ravnovesje v naravi. Istočasno pa si na tak način širite krog odjemalcev medu. Danes ga podarite, jutri dobro prodate!


NAJ MEDI !!!                                                                                 

predsednik:
Kobe Franc 1.r.

Datum: 11.11.2010

Nazaj
OBČNI ZBOR 2010


Zapisnik sestanka za: Občni zbor 2010
Datum sestanka: petek, 22.01.2010
Lokacija: Kmetijska šola »Grm«, Sevno 13, Novo mesto
Trajanje: od  14:00 do 19:00

 

Prisotni: Prisotnih 59 članov od 110 članov ali 53 % članov. Občni zbor je bil sklepčen. Občnega zbora sta se na povabilo odzvala tudi podžupan Rafko Križman in veterinarka Anita Vraničar.

 
Zapisnik rednega volilnega občnega zbora 2010

 

Po pozdravu navzočih in otvoritvi občnega zbora je predsednik Kobe Franc podal še predlog članov delovnih organov občnega zbora, in sicer: za delovno predsedstvo: predsednik Golob Pavel, za člana pa še Režek Antona in Cerovšek Rafka; za zapisnikarja: Karmen Umek Luzar in za overovatelja zapisnika: Črček Alojz in Hrastar Anton. Verifikacijsko komisijo sestavljata: Kastelic Janez in Košmerl Martin.

Predlagane člane delovnih organov občnega zbora so navzoči člani soglasno izvolili brez glasu proti ali vzdržanim glasom. Nato je predsednik pozval izvoljeno delovno predsedstvo, da nadaljuje vodenje in izpelje občni zbor društva.

Delovni predsednik Golob Pavel se je v imenu izvoljenih delovnih organov občnega zbora zahvalil za zaupanje in predlagal da zbor nadaljuje delo tako, da navzoči glasujejo o sprejemu dnevnega reda, da bi zbor lahko nadaljeval svoje delo.

 Navzoči člani so soglasno sprejeli naslednji

DNEVNI RED:

1.    Otvoritev in izvolitev delovnega predsedstva in organov občnega zbora
2.    Poročilo o delu društva v letu 2009
3.    Razprava o poročilih in sprejem poročil
4.    Program dela in finančni načrt za leto 2010
5.    Volitve novih organov društva
6.    Sprejem novih članov v društvo
7.    Podelitev priznanj
8.    Razno

Po sprejemu dnevnega reda je delovni predsednik predlagal, da zbor nadaljujemo po dnevnem redu:


K točki 2.

V tej točki so bila posredovana poročila: predsednika, blagajnika in nadzornega odbora.

Predsednik je navedel, da smo planirane naloge za leto 2009 v večini uresničili. Glavne aktivnosti v letu 2009 je organizacija 4. ocenjevanja medu, organizacija zbiranja medu ter zajtrk v vrtcih, nabava sladkorja, postavitev razstave na Kmetijski šoli in organizacija predavanj (poročilo je priloga originala zapisnika v arhivu društva). Hkrati je predsednik izpostavil na premajhno udeležbo na predavanjih, oddaji medu za vrtce, udeležbo na ocenjevanju, …

Poročilo blagajnika je navajalo, da smo v letu 2009 imeli skupno 7.130,46 EUR skupnih prihodkov in 8.001,21 EUR skupnih odhodkov ter da je ostanek sredstev, ki se prenaša v leto 2010 5.135,91 EUR (originalno poročilo je priloga zapisniku v arhivu društva).

Nadzorni odbor je ugotovil, da je bilo finančno poslovanje društva vzorno in skladno s predpisi in zakonom, pri delu blagajnika ni ugotovil napak ali nepravilnosti ter da se stanje sredstev ujema z blagajnikovim poročilom.

K točki 3.

V tej točki je predsedujoči otvoril razpravo o poročilih. Za otvoritev razprave je Golob Pavle pozval podžupana g. Rafka Križmana, ki je pohvalil delo čebelarskega društva in nam v nadaljevanju zaželel še veliko uspehov.

O stanju na področju zdravstvenega varstva čebel in kužnih bolezni v občini je zbor seznanila ga. Anita Vraničar - Novak, dr. vet. med. iz  Nacionalnega Veterinarskega Inštituta Slovenije Enota Novo mesto. Posredovala nam je podatke o ugotovljenih treh žariščih hude gnilobe, ki so bila tudi v celoti sanirana ter da so v lanskem letu pregledali 550 čebeljih družin pri 48 čebelarjih. V nadaljevanju je seznanila čebelarje, da bo 15. februarja 2010 ob 17.00 uri organizirano predavanje o zatiranju varoe, ki je obvezno za vse čebelarje. Poudarila je, da mora vsak čebelar, ki prejema zdravila s strani države obiskati predavanja o zatiranju varoe vsaj enkrat na tri leta. Čebelarje je prav tako obvestila o oddaji podatkov odpada varoe do 1.2.2010.

V nadaljevanju je predsednik delovnega organa občnega zbora Golob Pavle dal besedo poslancu in našemu članu g. Ivanu Grilu, ki je dejal, da v parlamentu na področju čebelarstva ni velikega zanimanja. Leta 2008 je bila ustanovljena strokovna komisija za nov zakon o čebelarstvu, vendar je to trenutno v mirovanju. Predsednik Franc Kobe je pripomnil, da na Čebelarskih zvezi Slovenije pripravljajo osnutek zakona in bi morebiti  g. Gril pripomogel o realizaciji tega zakona.

Na koncu je predsednik še opomnil čebelarje, da naj posredujejo podatke o umrljivosti čebeljih družin na veterinarsko postajo.

Predlagana poročila so bila sprejeta soglasno z glasovi vseh prisotnih, proti ali vzdržanih ni bilo.

K točki 4.

Program dela za leto 2010 je podal sedanji predsednik društva (priloga). V programu je bil največji poudarek v pomoči pri organizaciji na predizbor in svetovno ocenjevanje medu in pri tem pozval čebelarje na sodelovanje in pomoč pri organizaciji. Hkrati je vse prisotne povabil na čebelarski izlet v Beograd, od 12. – 14.2.2010.

Predlagan program dela je bil soglasno sprejet z glasovi vseh prisotnih, proti ali vzdržanih ni bilo.


K točki 5.

Razrešitev, predlaganje in izvolitev novih članov organov društva. Predsedujoči je dal v razpravo predlog, da občni zbor izglasuje razrešnico vsem članom dosedanjih organov društva. Ker razprave ni bilo je predlagal glasovanje o razrešnici, ki je bilo soglasno, vseh 59 prisotnih je glasovalo za sprejem razrešnice. Predsedujoči je ugotovil, da so vsi člani organov društva razrešeni in predlagal da preidemo na predlog in izvolitev novih članov organov društva in sicer:

Upravni odbor društva: 1. Kobe Franc za predsednika, 2. Vidmar Rudi za podpredsednika za člane pa še: 3. Cerovšek Rafko, 4. Umek Luzar Karmen, 5. Košmerl Tine, 6. Košmerl Jožica, 7. Režek Anton, 8. Ucman Zvonko, 9. Gradišar Lucija, 10. Golob Pavle  in 11. Medle Ivan.

Nadzorni odbor: 1. Može Miroslav, 2. Berginc Jana in 3 . Kastelic Janez

Častno razsodišče: 1. Čampa Zvone, 2. Luzar Slavko in 3. Sajtl Vinko.

Ker ni bilo razprave je predsedujoči ugotovil, da lahko preide zbor na glasovanje.
 
Za izvolitev vseh predlaganih novih članov organov društva je glasovalo 100 % vseh prisotnih članov zato je predsedujoči ugotovil, da so novi člani organov društva in novi predsednik društva g. Franc Kobe soglasno izvoljeni.  

K točki 5.

O novih članih društva je zbor seznanil predsedujoči. Novi član je:

Nove člane so navzoči pozdravili z aplavzom in soglasno potrdili njihov sprejem v društvo.

K točki 6.

Podelitev odlikovanj 3. Stopnje Antona Janša. Predsednik Franc Kobe je povabil podžupana g. Rafka Križmana, da podeli priznanja naslednjim prejemnikom:
1.    Bobnar Jože
2.    Rataj Viktor
3.    Pavlenč Alojz
4.    Luzar Rozalija
5.    Košmerl Tine
6.    Košmerl Jožica
7.    Kastelic Janez

K točki 6.

V točki 6 je predsedujoči povabil prisotne na razpravo. Razpravo je odprl čebelar Pšeničnik Franc o njegovem stojišču, ki pravi, da so se podatki o njegovem stojišču v času pridobitve pašnega katastra izgubili. Predsednik je predlagal pregled dokumentacije v arhivu, da se potrdi istovetnost podatka.

Lucija Gradišar je vsem prisotnim naznanila, da bo Čebelarska zveza Slovenije izdala kartice, preko katerih se bodo zapisovali prisotnost čebelarje na predavanjih. Hkrati je poudarila, da je vsak čebelar dolžan obiskati predavanje vsaj enkrat na tri leta.

Občni zbor 2010 je bil zaključen z zakusko.

Zapisnikar:                         Delovni predsednik:                                 Predsednik:

Karmen Umek Luzar            Golob Pavel                                            Franc KobeOverovatelja zapisnika:  Košmerl Tine        

                                        Luzar Emil            

Nazaj

OBČNI ZBOR 2009

VSEM ČLANOM DRUŠTVA

 Vabilo na občni zbor Čebelarskega društva Novo mesto,

ki bo v prostorih Kmetijske šole »GRM«, Sevno 13, 8000 Novo mesto

v PETEK, 6.2.2009, OB 17.00 URI.

 DNEVNI RED:

 • Otvoritev in izvolitev delovnega predsedstva in organov občnega zbora
 • Poročilo o delu društva v letu 2008
 • Razprava o poročilih in sprejem poročil
 • Program dela in finančni načrt za leto 2009
 • Sprejem novih članov v društvo
 • Razno

 Člane društva in vse čebelarje na območju društva prosimo, da se občnega zbora udeležite, saj bomo vsem članom ČZS podelili kar nekaj knjig, ki jih je Čebelarska zveza Slovenija izdala v lanskem letu. V kolikor se sami ne boste udeležili občnega zbora, prosimo, da za vas knjige prevzame kateri drugi član oz. jih prevzame vaša pooblaščena oseba. Osebo, ki jo boste pooblastili za prevzem knjig, naj ima s seboj vaše pisno pooblastilo z vašim podpisom. Žal, čebelarsko društvo nima lastnih prostorov in imamo velike probleme s skladiščenjem knjig.

 Pri blagajniku boste lahko od 16.30 ure dalje plačali članarino za leto 2009, ki znaša:

  • za člana: 55 EUR (36 EUR ČZS, 19 EUR ČD),
  • za družinske člane: 20 EUR (10 EUR ČZS, 10 EUR ČD)
  • za podporne člane: 20 EUR
  • za člane nad 80 let in invalide: 39 EUR
  • za nove člane: 34 EUR
  • za čebelarje, ki so v čebelarskem krožku (z mentorjevo izjavo): 15 EUR.

V kolikor boste članarino poravnali preko transakcijskega računa čebelarskega društva: 02970-0018301058 o tem obvestite blagajnika Medle Ivana na tel.št.: 041-572-263. Prosimo, da članarino poravnate do 15. februarja, zaradi pravočasne poravnave stroškov ČZS za revijo Slovenski čebelar.

NAJ MEDI!

Tajnik:                                                                                             Predsednik:
Karmen Umek Luzar                                                                   Franc Kobe l.r.
                                                          

Novo mesto, 30.1.2009

Nazaj


VABILO NA »REGIJSKO OCENJEVANJE MEDU NOVO MESTO 2008«

Cenjene čebelarke, spoštovani čebelarji! Za nami je še ena čebelarska sezona in zato vam ponujamo priložnost, da preizkusite kakovost svojega medu na letošnjem regijskem ocenjevanju medu v Novem mestu.
Letos ga bo že tretjič pripravilo Čebelarsko društvo Novo mesto.
Ocenjevanje poteka po Pravilniku za ocenjevanje medov Čebelarske zveze Slovenije. Ocenjevalno komisijo bodo sestavljali priznani strokovnjaki iz biotehniške fakultete.
Vsi ocenjeni vzorci bodo prejeli priznanje in diplomo, šampioni pa bogate nagrade.

Pogoji za prijavo ocenjevanja medu Novo mesto 2008 in izjava čebelarja/ke katero je potrebno izpolniti.

Nazaj


PREMIKI ČEBEL

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 119, je 20. novembra 2006 je izšel novi Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium), v nada­ljevanju Pravilnik. Pravilnik je usklajen z ustreznimi evropskimi predpisi.

V 8. členu so določeni novi pogoji za premike čebel zaradi paše ali prodaje. Čebelar lahko premakne svoje čebele le, če s pisno in podpisano izjavo potr­di, da njegove čebelje družine ne kažejo znakov bo­lezni iz priloge 1 Pravilnika, in če NVI potrdi, da te čebelje družine izvirajo z območja, na katerem naj­manj 30 dni ne veljajo prepovedi premikanja čebel zaradi kužnih bolezni in na katerem ne obstaja sum bolezni. Tako izjavo mora čebelar pridobiti pred vsa­kim premikom, namestiti pa jo mora na vidno mesto na stojišču.

V prilogi vam pošiljamo obrazec na kateremu morate vpisati oz. prijaviti vsak premik čebel in seznam strokovnih delavcev NVI ja po posameznih področjih, kjer vam lahko potrdijo ta obrazec. V kolikor potrdilo potrebujete nujno, ga lahko pošljete po elektronski pošti  ali faksu, s tem da original naknadno pošljete po pošti.

 

Vlado Auguštin
Svetovalec za tehnologijo

Objavljeno na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije


OBRAZEC (odpre se v Word-u): Izjava in potrdilo o premikih čebel

Nazaj


Novo mesto, januar 2007

OBVESTILO ZA VSE ČEBELARJE

 
Iz čebelarske zveze smo dobili obvestilo.
 
V lanski oktobrski in novemberski številki Čebelarskega svetovalca ( na sredini revije Čebelar) je bil objavljen članek o "Predpakirani izdelki-zahteve meroslovne zakonodaje", ki se nanašajo na izvajanje pravilnika o količinah predpakiranih izdelkov (Ur. L. RS 110/2002) in se tiče tudi čebelarjev. Članek je pripravila ga. Helena Stopar iz Urada za meroslovje.
 
Obveščamo vse čebelarje, še posebej pa fizične, pravne in odgovorne osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, da si članek podrobno preberejo in se ravnajo po njihovih navodilih, saj lahko v kratkem pričakujemo inšpekcijske preglede z njihove strani.
 
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Urada: http:// www.mirs.si/ , kjer lahko najdete tudi  Vodnik za izvajanje Pravilnika o količinah predpakiranih izdelkov. http://www.mirs.gov.si/fileadmin/um.gov.si/pageuploads/Dokpdf/SMN/VodnikSMN.pdf ali se obrnete na avtorico članka (ga. Helena Stopar: 01/478 85 85)
 
NAJ MEDI!                                                  
                                                  
Predsednik Franc Kobe      


Nazaj


 

 

 

 

 

 

 

 
           
Copyright©Zvone Ucman - Čebelarsko društvo Novo mesto